CDN PŁACE I KADRY

Cena za moduł:

995,00 zł

Moduł Comarch OPTIMA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania szkładników wynagrodzenia oraz uzależnienia ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy.
W module Płace i Kadry dostępne są deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.
Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.
Moduł Płace i Kadry umożliwia przygotowanie deklaracji do PFRON: WN-D i WN-U wraz z imiennymi załącznikami (odpowiednio INF-D-P bądź INF-U-P) w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SODiR Offline.
Program dostępny jest w dwóch wersjach.

Moduł podstawowy (Płace i Kadry) umożliwia:

 • roczne ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych
 • możliwość modyfikacji danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc)
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami
 • możliwość wyliczenia kwoty umowy zlecenia od wartości netto do wartości brutto z poziomu formularza umowy
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego
 • obsługa udzielanych na poczet wynagrodzeń zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto)
 • system pożyczek - podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania
 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników
 • seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie również anulowanych wypłat w pierwotnej postaci
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z Comarch OPTIMA, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu, z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych
 • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki
 • zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin - kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy - jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa Comarch OPTIMA oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych np.:
 • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia
 • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników
 • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom
 • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności

Comarch OPTIMA Płace i Kadry można zintegrować również z systemem CDN XL korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji. Moduł ten nazywa się wtedy CDN Kadry i Płace XL.

PŁACE I KADRY PLUS

Cena za moduł:

1 995,00 zł

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu, z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych
 • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki
 • zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin - kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy - jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa Comarch OPTIMA oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych np.:
 • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia
 • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników
 • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom
 • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności

 
 •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.