Moduł KASA/BANK

Cena za moduł:

99,00 zł

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań. Dlatego system Comarch OPTIMA wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.
Korzystając z modułu Kasa/Bank można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie?
  Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości - to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości - to analiza planowanych wpływów i wydatków
 • Jak wygląda preliminarz naszych płatności?
  Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłat naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności wspiera podejmowanie decyzji finansowych
 • Jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami?
  Comarch OPTIMA dostarcza informacji na temat rozliczeń w postaci wieloprzekrojowych zestawień: niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów, nierozliczonych dokumentów wg podmiotów itd.
 • Co tak naprawdę przynosi nam zysk? w co inwestujemy? co i dlaczego nas tak dużo kosztuje?
  Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w dowolnym podziale.

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:

 • rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi- kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami
 • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych
 • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
 • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi
 • bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
 • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR)
 • słownik urzędów (US, ZUS...), który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPTIMA
 • inne słowniki - kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności...
 • definiowalne schematy numeracji dokumentów
 • import części danych z programów serii Comarch Klasyka - np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.
 • rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach.

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.
Program otrzymał certyfikat BPH BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA GOLD CERTIFIED PARTNER, potwierdzający dostosowanie programu w zakresie exportu płatności do formatu zgodnego z MultiCash PRO oraz BusinessNet, używanego przez Bank BPH.
Moduł Kasa/Bank nie może działać samodzielnie. Do uruchomienia modułu wymagana jest licencja na dowolny moduł programu Comarch OPTIMA.

KASA/BANK PLUS

Cena za moduł:

199,00 zł

Moduł Comarch OPTIMA Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystających z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.


 
 •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.