Wymiana Danych

System CDN XL umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z innymi systemami ERP przy wykorzystaniu standardu danych ECOD. Pozwala również na import elektronicznych wyciągów bankowych oraz przygotowanie zleceń przelewów w postaci plików, co umożliwia integrację z systememi bankowości elektronicznej.

Wymiana danych z bankiem. System umożliwia eksportowanie poleceń przelewów do plików tekstowych oraz importowanie wyciągów dostarczanych przez bank w postaci plików. Powszechnie stosowane formaty, takie jak Elixir-O i SWIFT MT940 są obsługiwane jako predefiniowane, inne mogą być swobodnie definiowane przez użytkownika na podstawie specyfikacji dostarczonej przez bank. Podczas importu wyciągu bankowego następuje identyfikacja podmiotu na podstawie numeru jego rachunku, zawartego w pozycji wyciągu. Ułatwia to znacznie rozliczanie zaimportowanych operacji z dokumentami. W przypadku obciążeń rachunku rozliczenie może następować automatycznie na podstawie identyfikatora operacji zawartego w poleceniu przelewu, a następnie w pozycji wyciągu.

Edycja formaru przelewu

Eksport przelewów

Współpraca z systemem ECOD. Funkcjonalność programu CDN XL pozwala na elektroniczną wymianę podstawowych dokumentów pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Realizowana jest ona z wykorzystaniem formatu XML, według szablonów najpopularniejszego standardu ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Pełna obsługa ww komunikatów z punktu widzenia dostawcy wraz z towarzyszącymi mu dokumentami generowanymi w systemie CDN XL wygląda następująco:

W wyniku importu zamówienia złożonego przez klienta w systemie CDN XL wygenerowane zostaje zamówienie sprzedaży (ZS). Po przygotowaniu zamówionego towaru do wysyłki z ww zamówienia generowany jest dokument wydania towaru: WZ. Dokument ten jest następnie eksportowany do klienta jako Awizo wysyłki. Klient potwierdza otrzymanie towaru za pomocą pliku Potwierdzenie Dostawy, który zostaje zaimportowany. Na tej podstawie dokonywane jest sprawdzenie zgodności kodów i ilości towarów: na dokumencie WZ oraz na Potwierdzeniu Dostawy. W przypadku zgodności ww dokumentów, w systemie generowana jest faktura. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności operator otrzymuje stosowną informację o występujących rozbieżnościach. Wygenerowana faktura zostaje wyeksportowana do Odbiorcy. Wymiana dokumentów obejmuje również faktury-korekty, może się również odbywać z pominięciem niektórych z ww. sekwencji.

Import zamówień

  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.